STT TÊN FILE
TẢI VỀ
I CHÍNH SÁCH, CAM KẾT, TUYÊN BỐ, QUY ĐỊNH VỀ CAO SU BỀN VỮNG  
1 TUYÊN BỐ THỰC HIỆN FSC-POL-01-04 2016 Download
2 CAM KẾT THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG THEO TIÊU CHUẨN FSC Download
3 CAM KẾT TUÂN THỦ CÁC CÔNG ƯỚC SỐ 29 VÀ 105, CÔNG ƯỚC SỐ 138 VÀ 182, CÔNG ƯỚC SỐ 100 VÀ 111 Download
4 BẢN CAM KẾT TUÂN THỦ CÁC CÔNG ƯỚC SỐ 87 VÀ SỐ 98 Download
5 BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG Download
6 QUY ĐỊNH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Download
7 QUY ĐỊNH VỀ CHĂM LO SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG Download
8 QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ, GÓP Ý CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN Download
9 QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA CÔNG TY VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG Download
10 QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC Download
11 QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Download
12 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG TRONG PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY Download
13 QUY ĐỊNH VỀ THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN Download
14 QUY ĐỊNH VỀ THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI TRONG QUẢN LÝ RỪNG Download
15 QUY ĐỊNH VỀ TÔN TRỌNG QUYỀN CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG ĐỊA BÀN CÔNG TY HOẠT ĐỘNG Download
16 QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Download
17 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁC LOÀI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, TÁC NHẬN KIỂM SOÁT SINH HỌC VÀ CÁC LOÀI NGOẠI LAI TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỪNG Download
18 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỊCH, SÂU BỆNH HẠI TỔNG HỢP Download
19 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC KHAI THÁC VÀ VẬN XUẤT LÂM SẢN ĐỂ BẢO TỒN CÁC GIÁ TRỊ MÔI TRƯỜNG Download
20 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG, HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI VÀ LÂM SINH LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC LOÀI QUÝ HIẾM, NGUY CẤP Download
21 QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ LÁN TRẠI Download
22 QUY ĐỊNH VỀ TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG KHAI THÁC MỦ CAO SU Download
23 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁC KHU NHÀ TẬP THỂ TOÀN CÔNG TY Download
24 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THUỐC PHÒNG TRỊ BỆNH LOÉT SỌC MẶT CẠO CAO SU Download
25 QUY ĐỊNH VỀ HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỪNG CỦA CÔNG TY Download
26 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HOÁ CHẤT Download
27 QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÀ THẦU Download
28 KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÙNG KẾT NỐI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ KHU VỰC HÀNH LANG VEN SUỐI GIAI ĐOẠN 2020-2054 Download
29 KẾ HOẠCH GIẢM THIỂU SỬ DỤNG PHÂN VÔ CƠ  GIAI ĐOẠN 2024-2028 Download
30 KẾ HOẠCH GIÁM SÁT NGUỒN NƯỚC Download
31 KẾ HOẠCH GIÁM SÁT NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG Download
32 THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH BHXH LÀO ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀO Download
33 THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG  Download
34 THÔNG BÁO QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ  Download
35 THÔNG BÁO QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Download
36 QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG Download
37 QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Download
38 QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Download
39 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHUỔI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM MỦ FM/CoC Download
40.a PHỤ LỤC 01 - PHÂN ĐỊNH NGUỒN GỐC MỦ NGUYÊN LIỆU NT1 Download
40.b PHỤ LỤC 02 - PHÂN ĐỊNH NGUỒN GỐC MỦ NGUYÊN LIỆU NT3 Download
41 SỔ TAY QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN FSC-STD-LAO-01-2020 Download
II NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN QLRBV VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  
1 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG CỦA DAKLAORUCO Download
2 PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG CÔNG TY TNHH CAO SU ĐĂK LĂK (TÓM TẮT) Download
3 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH & HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2024-2054 NÔNG TRƯỜNG 1 Download
4 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH & HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2024-2054 NÔNG TRƯỜNG 2 Download
5 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH & HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2024-2054 NÔNG TRƯỜNG 3 Download
6 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH & HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2024-2054 NÔNG TRƯỜNG 4 Download
7 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ THAM VẤN PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG Download
III CÁC BẰNG CHỨNG VỀ VIỆC TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN FSC  
1 TÓM TẮT BÁO CÁO ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT Download
2 TÓM TẮT BÁO CÁO ĐA DẠNG SINH HỌC THỰC VẬT Download
3 TÓM TẮT BÁO CÁO XÁC ĐỊNH HCVF Download
4 TÓM TẮT BẢO CÁO ĐIỀU TRA RỪNG Download
5 TÓM TẮT BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NĂNG SUẤT MỦ Download
6 THƯ KÊU GỌI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG Download
7 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐA DẠNG SINH HỌC MẪU ĐẠI DIỆN SINH THÁI Download
8 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỪNG THÁNG 4.2024 Download
9 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỪNG THÁNG 5.2024 Download
10 BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG NĂM 2024 Download
11 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (EIA & SIA) Download
12 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỪNG THÁNG 6 NĂM 2024 Download
IV BỘ TIÊU CHUẨN FSC MÀ CÔNG TY ÁP DỤNG  
1 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TẠM THỜI CỦA NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Download
2 INTERIM NATIONAL STANDARD OF LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC Download
3 TIÊU CHUẨN VỀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU FSC CHO NGƯỜI ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ Download
4 CHỨNG CHỈ CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM Download
5 PESTICIDES POLICY (CHÍNH SÁCH THUỐC TRỪ SÂU) Download
6 LIST OF HIGHLY HAZARDOUS PESTICIDES - DANH MỤC THUỐC TRỪ SÂU NGUY HIỂM Download
V CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM CoC  
1 BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC YÊU CẦU LAO ĐỘNG CỐT LÕI CỦA FSC Download
2 FSC COC DATA COLLECTION FOR AAF CALCULATION Download
3 BẢNG TỔNG HỢP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG NĂM 2023 Download
4 SỔ TAY CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM FSC-COC THEO TIÊU CHUẨN FSC-STD 40-004 V31 Download
5 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH CAO SU ĐAKLAK 2024 Download

 

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com