23 11

       Hiện tại công ty có 03 dây chuyền sản xuất mủ tinh SVR với các chủng loại sản phẩm sản xuất được như sau: SVR 3L, SVR CV60, SVR 10.